PowerTrader Logo
Strona głównaMożliwości programu PowerTraderPobierzEdukacjaPomoc
Ta strona wymaga Adobe Flash Player.
Pobierz Adobe Flash player

Regulamin Konkursu HumanistaNaGiełdzie i PowerTrader

1. Postanowienia Ogólne

1.1. Konkurs został przygotowany z myślą o czytelnikach bloga HumanistaNaGiełdzie, zajmujących się amatorsko oraz profesjonalnie inwestowaniem na giełdzie. Celem konkursu jest opracowanie przez czytelników propozycji nowej funkcji programu PowerTrader, która wzbogaci jego możliwości, dla możliwie szerokiego grona użytkowników.

1.2. Konkurs prowadzony jest przez Organizatora Konkursu na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Organizatorem Konkursu jest: Sumito Development Łukasz Majewski z siedzibą w Gdańsku przy ul. Hery 18/25, NIP: 956-213-33-20, zwany dalej Organizatorem.

1.3. Za każdym razem, gdy w niniejszym Regulaminie jest mowa o:

 • "Regulaminie", rozumie się przez to Regulamin Konkursu "HumanistaNaGiełdzie i PowerTrader",
 • "Serwisie", rozumie się przez to serwis internetowy Organizatora http://powertrader.pl,
 • "Konkursie", rozumie się przez to konkurs organizowany przez Organizatora zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

2. Uczestnictwo w Konkursie

2.1. Z zastrzeżeniem postanowień punktu 4.5. Regulaminu w Konkursie, mogą wziąć udział wszystkie osoby będące czytelnikami bloga HumanistaNaGiełdzie spełniające łącznie następujące warunki:

 1. dokonały instalacji i korzystają z aplikacji PowerTrader Standard Edition,
 2. posiadają konto PowerTrader,
 3. aktywowały konto PowerTrader,
 4. zarejestrowały program na komputerze,
 5. zaakceptowały niniejszy Regulamin.

2.2. Osoby, które spełniają warunki określone w pkt 2.1. Regulaminu oraz przystąpią do Konkursu na warunkach i zasadach określonych w Regulaminie poniżej zwane będą dalej "Uczestnikami", a każda z osobna "Uczestnikiem".

2.3. Prawo do weryfikacji spełniania powyższych warunków uczestnictwa przysługuje Organizatorowi.

2.4. Przystępując do Konkursu, Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje jego postanowienia.

3. Czas trwania Konkursu

Konkurs będzie trwać w dniach 1.08.2014r. - 31.08.2014r., dzień 31.08.2014r. jest ostatnim dniem przyjmowania zgłoszeń konkursowych. Wyniki Konkursu ogłoszone zostaną przez Organizatora w dniu 14.09.2014r.na stronie Serwisu Organizatora oraz blogu HumanistaNaGiełdzie.

4. Zasady Konkursu

4.1. Zadaniem Uczestników Konkursu będzie opracowanie i przesłanie Komisji Konkursowej Pracy Konkursowej polegającej na opisaniu propozycji nowej funkcji programu PowerTrader wzbogacającej jego funkcjonalności i mogącej być użyteczną z punktu widzenia możliwie wielu użytkowników programu PowerTrader.

4.2. W Konkursie nie mogą brać udziału zespoły osób lub grupy osób.

4.3. Każdy Uczestnik może zgłosić jedną Pracę Konkursową.

4.4. Uczestnik może wygrać w Konkursie tylko jedną Nagrodę.

4.5.Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie: http://powertrader.pl/konkurs.

4.6. W Zgłoszeniu Uczestnictwa w Konkursie należy podać następujące dane: imię, nazwisko, login do konta PowerTrader, a także wyrazić zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych Uczestnika dla celów niezbędnych do realizacji Konkursu.

4.7. Zgłaszane Prace Konkursowe muszą być wynikiem samodzielnej pracy Uczestnika i nie mogą istnieć żadne ograniczenia prawne dotyczące prezentacji i/lub ich zgłoszenia. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do autorstwa Pracy Konkursowej lub w przypadku zgłoszenia jakichkolwiek roszczeń lub zastrzeżeń przez osoby trzecie dotyczących naruszenia ich praw, Uczestnik zobowiązany jest przedstawić dowody potwierdzające jego wyłączne autorstwo oraz prawa do Pracy Konkursowej. W przypadku nie przedstawienia dowodów lub przedstawienia dowodów lub wyjaśnień uznanych przez Organizatora za niewystarczające, Organizator ma prawo wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie. W przypadku zgłoszenia roszczeń lub zastrzeżeń przez osoby trzecie w stosunku do Uczestnika, któremu przyznano i dorenczono już Nagrodę, Organizator ma prawo żądać zwrotu Nagrody i naprawienia poniesionej szkody.

4.8. Zgłaszane Prace Konkursowe nie mogą w żaden sposób naruszać prawa do wizerunku publicznego ani prywatności żadnej osoby (żyjącej lub zmarłej) lub w jakikolwiek inny sposób naruszać praw osobistych oraz majątkowych innych osób, nie mogą zawierać treści naruszających dobre obyczaje, powszechnie przyjęte normy moralne, dobra osobiste innych osób lub zasady porządku publicznego. Prace takie będą automatycznie wyłączane z udziału w Konkursie a Uczestnik naraża się na odpowiedzialność odszkodowawczą.

4.9. Każdy Uczestnik oświadcza i zapewnia, iż Praca Konkursowa będzie całkowicie oryginalna, nie będzie stanowić opracowań innych utworów i że nie zostaną w niej wykorzystane jakiekolwiek inne utwory, do których prawa autorskie przysługiwałyby osobom trzecim.

4.10. W przypadku gdy zgłaszane Prace Konkursowe zawierają elementy, których Uczestnik nie jest właścicielem, powinien załączyć uprawnienie do korzystania z elementów, których Uczestnik nie jest właścicielem oraz dodatkowo na żądanie Komisji Konkursowej przedstawić oryginał dokumentów, z których wynika uprawnienie Uczestnika do korzystania z takiego elementu pod rygorem wykluczenia Pracy Konkursowej z udziału w Konkursie i ewentualnej odpowiedzialności odszkodowawczej.

4.11. Uczestnik ponosi wobec Organizatora oraz osób trzecich wyłączną i pełną odpowiedzialność, w tym odpowiedzialność odszkodowawczą, w przypadku, kiedy praca zgłoszona przez Uczestnika do Konkursu będzie naruszała prawa osób trzecich, w szczególności ich dobra osobiste, majątkowe lub osobiste prawa autorskie, lub powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

4.12. Uczestnik oświadcza i zapewnia, że nie jest członkiem żadnej organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i nie zawarł z żadną taką organizacją umowy, na mocy której organizacja ta mogłaby nabyć prawa autorskie do jego pracy lub też w jakikolwiek inny sposób uzyskać uprawnienie do zarządzania tymi prawami.

4.13.Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w Konkursie Prac Konkursowych niezgodnych z postanowieniami niniejszego Regulaminu i/lub niespełniających warunków określonych w punkcie 4.7. niniejszego Regulaminu.

4.14. Za prawidłowo zgłoszone Prace Konkursowe uznane zostaną wyłącznie Prace Konkursowe spełniające postanowienia niniejszego Regulaminu, zgłoszone przez osoby spełniające kryteria bycia Uczestnikiem w terminie określonym postanowieniami Regulaminu.

4.15.Zwycięzcami Konkursu mogą zostać uznani wyłącznie Uczestnicy Konkursu, którzy spełnili wymagania określone w Regulaminie i których Praca Konkursowa zostanie uznana przez Organizatora za najciekawszą i najbardziej przydatną dla Klientów Organizatora.

4.16.Konkurs kończy się posiedzeniem Komisji Konkursowej, która ustala zwycięzców Konkursu, a następnie przyznaje nagrody przewidziane niniejszym Regulaminem.

5. Komisja konkursowa

5.1. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu oraz wyłonieniem zwycięzców Konkursu czuwa Komisja Konkursowa, powołana przez Organizatora, w której zasiadają przedstawiciel Organizatora oraz przedstawiciel bloga HumanistaNaGiełdzie

5.2. Spośród prawidłowo zgłoszonych i niewykluczonych Prac Konkursowych, Komisja Konkursowa wybierze Zwycięzców Konkursu – autorów najciekawszych i najbardziej przydatnych dla Klientów Organizatora, w ocenie Komisji Konkursowej - Prac Konkursowych przyznając trzy nagrody główne.

5.3.Organizator zastrzega sobie prawo do zwiększenia puli nagród.

6.Nagrody w Konkursie

6.1.Dla uczestników Konkursu Organizator przewidział następujące nagrody:

 1. nagroda główna – kod aktywacyjny na program PowerTrader Standard Edition umożliwiającymi korzystanie z programu przez okres 180 dni,
 2. 50 kodów aktywacyjnych na program PowerTrader Standard Edition umożliwiających korzystanie z programu przez okres 90 dni - zostaną one rozlosowane wśród wszystkich uczestników konkursu. Kody aktywacyjne będą ważne do 31 października 2014. Po tej dacie nie będą mogły być już użyte.
 3. 50 kodów aktywacyjnych na program PowerTrader Standard Edition umożliwiających korzystanie z programu przez okres 60 dni - otrzymaja je pierwsze 50 osób, które założyły i aktywowały konto PowerTrader, a nie były wcześniej użytkownikami programu. Kody aktywacyjne będą ważne do 31 sierpnia 2014. Po tej dacie nie będą mogły być już użyte.
Organizator zastrzega sobie prawo do zwiększenia puli nagród.

6.2. Organizator ogłosi wyniki Konkursu na stronie internetowej Organizatora w dniu 14.09.2014 r. Organizator Konkursu zastrzega sobie możliwość nie przyznania nagrody głównej dla Uczestników wyróżnionych w Konkursie.

6.3. W przypadku wyboru Pracy Konkursowej danego Uczestnika w Konkursie, Uczestnik ten zostanie poinformowany o wygranej za pośrednictwem poprzez wiadomość e-mail na wskazany podczas rejestracji udziału w Konkursie adres e-mailowy w terminie 7 dni roboczych od dnia rozstrzygnięcia Konkursu przez Komisję Konkursową.

6.4.Nagrody (kody aktywacyjne) zostaną dostarczone w wiadomości e-mail na wskazany podczas rejestracji udziału w Konkursie adres e-mailowy. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru Nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zmianę danych osobowych Uczestnika lub adresu e-mail Uczestnika, bez odpowiedniej aktualizacji tych danych doręczonych Organizatorowi.

6.5.W przypadku nie odebrania przez Zwycięzcę nagrody w ustalonym z Organizatorem terminie z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Uczestnik lub niemożliwości przekazania Nagrody Uczestnikowi z przyczyn nie leżących po stronie Organizatora, prawo do Nagrody konkursowej wygasa a Uczestnik nie ma prawa do żadnych roszczeń z jakiegokolwiek tytułu, w tym w szczególności roszczenia o wypłatę nagrody.

6.6.W przypadku stwierdzenia naruszenia przez Uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu, Organizator może zadecydować o utracie przez Uczestnika prawa do Nagrody i przyznaniu Nagrody innemu Uczestnikowi.

7. Wykorzystanie projektów konkursowych

7.1. Zgłaszana przez Uczestnika Praca Konkursowa musi być oryginalną i samodzielną pracą danego Uczestnika. Zgłaszając swoją Pracę Konkursową Uczestnik gwarantuje, że jest on jej wyłącznym autorem, przysługuje mu całość praw autorskich osobistych i majątkowych oraz że jest uprawniony do rozporządzania tymi prawami bez żadnych ograniczeń. Autorskie prawa majątkowe do Prac Konkursowych pozostają własnością Uczestników Konkursu. Niezależnie od powyższych postanowień Zwycięzcy Konkursu udzielają Organizatorowi nieodpłatnej, bezterminowej licencji wyłącznej, na następującym polu eksploatacji: w zakresie rozpowszechniania utworu - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności za pomocą Serwisu Organizatora dla Klientów Organizatora z możliwością korzystania ze Zwycięskich Prac Konkursowych przez innych klientów Organizatora, oraz w materiałach promocyjnych i reklamowych Organizatora w tym w zakresie promocji i marketingu programu PowerTrader w szczególności w Serwisie Organizatora, drukowanych materiałach promujących Konkurs i w ofercie Organizatora.

7.2. Ponadto Uczestnik przystępujący do Konkursu wyraża zgodę na przeglądanie, ocenianie, testowanie i inne analizowanie Zgłoszonych Prac Konkursowych i zawartych w nich treści oraz implementacji funkcjonalności w programie PowerTrader na podstawie przedstawionej pracy konkursowej.

7.3. Uczestnikowi nie przysługują żadne opłaty kompensacyjne za wykorzystanie Pracy Konkursowej w sposób określony w niniejszym Regulaminie.

8.Ograniczenia odpowiedzialności

8.1. Organizator nie odpowiada za jakąkolwiek niezawinioną przez niego szkodę majątkową lub niemajątkową poniesioną przez Uczestnika w wyniku jego udziału w Konkursie lub w wyniku przyznania lub nieprzyznania mu jakiejkolwiek Nagrody.

8.2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgubione, spóźnione, nieczytelne, zmienione lub źle skierowane Prace Konkursowe.

8.3. Uczestnik ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność wobec Organizatora oraz osób trzecich w przypadku, gdy jego Praca Konkursowa będzie naruszała prawa osób trzecich lub powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

8.4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za żadne błędy komputerowe, programowe, internetowe, telefoniczne, techniczne, sprzętowe lub innego rodzaju nieprawidłowości, które mogą wystąpić u Uczestnika w wyniku uczestnictwa w Konkursie lub w wyniku pobrania dowolnych materiałów związanych z Konkursem.

9. Reklamacje

Reklamacje związane z Konkursem mogą być zgłaszane, wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności, listem poleconym wysłanym na adres Organizatora z dopiskiem „Reklamacja - Konkurs HumanistNaGiełdzie i PowerTrader”. Reklamacje mogą być zgłoszone w terminie 14 dni od zdarzenia, którego dotyczy reklamacja, lecz nie dłuższym niż 30 dni od dnia zakończenia terminu trwania Konkursu określonego w pkt 3 niniejszego Regulaminu (liczy się data stempla pocztowego). Organizator rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni od daty wpłynięcia reklamacji oraz przekazuje informacje zainteresowanemu w terminie 14 dni od dnia powzięcia decyzji. Za przekazanie odpowiedzi na reklamację w terminie uznaje się wysłanie listu poleconego lub widomości e-mail z odpowiedzią na adres wskazany przez Uczestnika lub adres korespondencyjny zawarty w Umowie świadczenia usług maklerskich. Reklamacje niespełniające powyższych warunków, nie będą rozpatrywane.

10. Ochrona danych osobowych

Dane osobowe Uczestnika przetwarzane będą przy zachowaniu zasad określonych w Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz.929 z późń. zm.) w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu i wyłonieniem Zwycięzców oraz w celach związanych z prawidłowym rozliczeniem podatkowym. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Przewidywanymi odbiorcami danych osobowych mogą być organy administracji publicznej, organy nadzoru finansowego, organy rynku finansowego, sądy, organy egzekucyjne, w zakresie ich uprawnień określonych szczegółowymi przepisami prawa. Uczestnikowi przysługują uprawnieniach określone w art. 24 ust. 1 pkt 3 Ustawy o ochronie danych osobowych to jest prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich udostępniania uniemożliwia uczestnictwo w Konkursie.

11. Postanowienia końcowe

11.1. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo przedłużenia lub skrócenia czasu trwania Konkursu, zmiany terminu ogłoszenia Zwycięzców Konkursu, zmiany sposobu składania zgłoszeń konkursowych oraz zmiany grupy osób uprawnionych do uczestnictwa w Konkursie.

11.2. W szczególnych przypadkach Organizator Konkursu ma prawo nie przyznać nagród lub nagrody. Jednocześnie Uczestnik Konkursu nie ma prawa do odwołania od decyzji Komisji Konkursowej w sprawie przyznania lub odmowy przyznania jakiejkolwiek nagrody określonej w niniejszym Regulaminie.

11.3. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Organizatora Konkursu.

11.4. Zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie jest jednoznaczne z zaakceptowaniem warunków Regulaminu.

Copyrights © 2009-2014 Sumito Development Sumito Development Logo